Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 • 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.elkaschool.pl/sklep
 2. Sprzedawca – ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała
  81-372 Gdynia, Świętojańska 38/10 NIP: 586-215-97-35, REGON: 220144645
 3. Klient- każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu.
 5. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Produkt- dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Operator płatności- PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, numer REGON 301345068, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 jako krajowa instytucja płatnicza.
 9. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 • Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 • Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu

 

 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@elkaschool.pl
  2. pisemnie na adres: ELKA SCHOOL S.C.
   81-372 Gdynia, Świętojańska 38/10
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48 58 621-15-15 w godz. 9.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank 67 1140 2004 0000 3502 7658 3063.

 

 • 4 Zagadnienia techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

 

 • 5 Zasady składania Zamówienia

Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania konta jednakże do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, "zobacz koszyk” oraz „przejdź do kasy”
  2. wypełnić Formularz danych płatności, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  3. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

 

 • 7 Oferowane płatności
 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne Krajowy Integrator Płatności S.A. (tpay)
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

 

 • 8 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  2. zaakceptować warunki Regulaminu, kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
  1. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty
   1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia
   2. Z chwilą kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę" Umowę uważa się za zawartą.
   3. Po dokonaniu płatności pracownicy sklepu odnotują ten fakt i skontaktują się z nabywcą.
 • 9 Reklamacje
 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi należne płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla klientów Ośrodka Szkolenia Kierowców ELKA SCHOOL S.C.

 

 • 1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych kursantów, klientów sklepu internetowego ELKA SCHOOL jest ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała 81-372 Gdynia, Świętojańska 38/10 Gdynia, dalej zwany ELKA SCHOOL , zwany dalej Administratorem.

 

 • 2 Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- zawarcie i realizacja umowy o kurs prawa jazdy kategorii A lub B
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych lub innych celów urzędowych w procesie wydania wydania uprawnień do kierowania pojazdami.
- spełnienie obowiązków ustawy o kierujących pojazdami wraz z innymi aktami prawnymi.
W przypadku gdy klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.

 

 • 3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta jest umowa o świadczenie usług szkoleniowych oraz Ustawa o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców wraz z innymi aktami prawnymi, które określają proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

 

 • 4 Jakie dane są przetwarzane
  - imię i nazwisko
  - numer telefonu
  - Profil Kandydata na Kierowcę  (numer PKK)
  - PESEL
  - adres zamieszkania (zameldowania)

 

 • 5 Podmioty, którym zostaną przekazane dane osobowe
  - Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie szkoleniowe
  - Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

 • 6 Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kursu oraz po jego zakończeniu zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Ustawy o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców wraz z innymi aktami prawnymi.

 

 • 7 Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych
- sprostowania swoich danych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy nie stoi to w sprzeczności z przepisami Ustawy o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

 

Scroll to Top
Przewiń do góry