0
Your cart
Koszyk
Delivery
Payment
Your cart is empty.
Please go to Shop Now
Produkt Cena Ilość Kwota

Dane płatności

Informacje dodatkowe

Contact

Adres do wysyłki

Order Summary

Metoda płatności

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 • 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.elkaschool.pl/sklep
 2. Sprzedawca – ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała
  81-372 Gdynia, Świętojańska 38/10 NIP: 586-215-97-35, REGON: 220144645
 3. Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Produkt - dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Operator płatności - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, numer REGON 301345068, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 jako krajowa instytucja płatnicza.
 9. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

 

 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@elkaschool.pl
  2. pisemnie na adres: ELKA SCHOOL S.C.
   81-372 Gdynia, Świętojańska 38/10
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48 58 621-15-15 w godz. 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank 67 1140 2004 0000 3502 7658 3063.

 

 • 4 Zagadnienia techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

 

 • 5 Zasady składania Zamówienia

Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania konta jednakże do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, "zobacz koszyk” oraz „przejdź do kasy”
  2. wypełnić Formularz danych płatności, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  3. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 • 6 Zasady dotyczące produktów sklepu on-line

         1. Wszystkie szkolenia zakupione w sklepie on-line są  przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (t.j. Dziennik Ustaw z 2021 poz., 1212) i Rozporządzeniami w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
2. Umowę zawarta przez sklep on-line pomiędzy sprzedawcą a klientem obowiązuje przez okres 6 miesięcy.

 

 • 7 Oferowane płatności
 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne Krajowy Integrator Płatności S.A. (tpay)
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

 

 • 8 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  2. zaakceptować warunki Regulaminu, kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
  1. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty
   1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia
   2. Z chwilą kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę" Umowę uważa się za zawartą.
   3. Po dokonaniu płatności pracownicy sklepu odnotują ten fakt i skontaktują się z nabywcą.
 • 9 Reklamacje
 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi należne płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla klientów Ośrodka Szkolenia Kierowców ELKA SCHOOL S.C.

 

 • 1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych kursantów, klientów sklepu internetowego ELKA SCHOOL jest ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała 81-372 Gdynia, Świętojańska 38/10 Gdynia, dalej zwany ELKA SCHOOL , zwany dalej Administratorem.

 

 • 2 Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- zawarcie i realizacja umowy o kurs prawa jazdy kategorii A lub B
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych lub innych celów urzędowych w procesie wydania wydania uprawnień do kierowania pojazdami.
- spełnienie obowiązków ustawy o kierujących pojazdami wraz z innymi aktami prawnymi.
W przypadku gdy klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.

 

 • 3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta jest umowa o świadczenie usług szkoleniowych oraz Ustawa o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców wraz z innymi aktami prawnymi, które określają proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

 

 • 4 Jakie dane są przetwarzane
  - imię i nazwisko
  - numer telefonu
  - Profil Kandydata na Kierowcę  (numer PKK)
  - PESEL
  - adres zamieszkania (zameldowania)

 

 • 5 Podmioty, którym zostaną przekazane dane osobowe
  - Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie szkoleniowe
  - Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

 • 6 Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kursu oraz po jego zakończeniu zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Ustawy o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców wraz z innymi aktami prawnymi.

 

 • 7 Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych
- sprostowania swoich danych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy nie stoi to w sprzeczności z przepisami Ustawy o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

 

Scroll to Top
Przewiń do góry
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner